Aangeboden door i
"Aangeboden door" is content gemaakt in opdracht van en betaald door een adverteerder, geproduceerd door de commerciele afdeling van de Persgroep.

De journalisten van de Persgroep zijn hier niet bij betrokken.
Aangeboden door
 

VIJF JAAR COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS


Het College voor de Rechten van de Mens bestaat op 1 oktober vijf jaar. Er is al veel bereikt, maar er moet ook nog veel gebeuren. Voorzitter Adriana van Dooijeweert: ,,De situatie in ons land is niet slecht, maar kan wel beter.’’ 

U bent sinds 1 september 2015 voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Wat hebt u met mensenrechten?

,,Gezien mijn loopbaan als rechter was het voorzitterschap voor mij een logische stap. Ik ben al vanaf mijn studietijd bezig met de positie van mensen en groepen mensen in kwetsbare situaties. Mensenrechten gaan over ieder mens, zonder uitzondering. Dat spreekt me erg aan. En discriminatie is een onderwerp dat me aan het hart gaat. Mijn vader zei vroeger al tegen mij: ‘Je behandelt de koffiejuffrouw gelijk als de koningin’. Dat is me altijd bijgebleven.’’

Hoe gaat het eigenlijk met de mensenrechten in Nederland?
,,In Nederland is heel veel goed geregeld. Maar er is zeker nog heel wat te doen. Ik noem ouderenzorg, armoede, dakloosheid. En in Nederland wonen anderhalf miljoen mensen met enige vorm van beperking en veel van hen kunnen nog niet volwaardig meedoen.’’

In Nederland is heel veel goed geregeld. Maar er is zeker nog heel wat te doen
   ADRIANA VAN DOOIJEWEERT
@totalactive

@arts118
1 HOUR AGO
Easy to change and easy to create new elements with color.


Als ik dakloos ben, kan ik als individu niet naar het College voor de Rechten van de Mens, dat kan alleen als iemand zich gediscrimineerd voelt. Hoe zit dat?
,,Het klopt dat we in het geval van mensenrechten individuele gevallen niet behandelen. We mogen oordelen in individuele situaties die vallen binnen de wetten voor gelijke behandeling, zoals discriminatie op grond van leeftijd of godsdienst. Dakloosheid valt daar niet onder. Wat we wel kunnen doen, is alle signalen en meldingen die we krijgen over allerlei onderwerpen en situaties van mensen, verzamelen. Zijn dat er heel veel dan kan dat voor ons aanleiding zijn onderzoek te doen.’’  Als ik aan (schending van) mensenrechten denk, denk ik eerder aan landen als China, Rusland en Noord-Korea. Zijn wij Nederlanders ons wel bewust genoeg van onze eigen mensenrechten? 
,,Veel Nederlanders weten er niet veel van en uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen, behalve de vrijheid van meningsuiting, nauwelijks een mensenrecht kunnen noemen. Wij vinden het belangrijk om die mensenrechten meer onder de aandacht te brengen. Want het is zaak dat we die mensenrechten behouden en bewaken, ervoor zorgen dat ze niet zomaar opzij worden geschoven. Dat is een van de redenen waarom wij pleiten voor mensenrechteneducatie in het primair en voortgezet onderwijs.’’ 

Felicitatiekaarten 5 jaar College

Het College viert zijn vijfjarig bestaan onder meer met een landelijke kaartencampagne. De felicitatiekaarten verwijzen met behulp van bekende songteksten naar verschillende mensenrechten. Ze zijn bijvoorbeeld te versturen naar iemand die jarig is, een nieuwe baan heeft of net is verhuisd. Het College wil op deze manier mensenrechten onder de aandacht brengen van een breed publiek. De kaartensets worden in zeven Nederlandse steden aan mensen uitgedeeld. Ze zijn ook online te versturen via de website: www.mensenrechten.nl/5jaarcollege.


Het College bestaat vijf jaar. In 2012 ging de Commissie Gelijke Behandeling op in het College voor de Rechten van de Mens. Wat is er bereikt?
,,Er is veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Nog niet zo lang geleden hebben we een rapport uitgebracht over ouderenzorg in verpleeghuizen. Dat en ook zwangerschapsdiscriminatie hebben we hoog op de politieke agenda gekregen. En we speelden een belangrijke rol in de weg naar erkenning door de overheid van de zorgplicht voor mensen zonder verblijfsstatus. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers die nog in Nederland zijn, mag je niet laten creperen!’’

Voor de komende jaren heeft het College een aantal speerpunten, zoals arbeidsmarkdiscriminatie, mensenrechteneducatie, VN-verdrag handicap en lokaal beleid. Waarom juist die?
,,Arbeidsmarktdiscriminatie komt nog geregeld voor, evenals zwangerschapsdiscriminatie. Veel werkgevers weten vaak niet wat ze wel en niet mogen. Als ze zeggen dat ze een tijdelijke aanstelling niet verlengen omdat iemand zwanger is, beseffen ze niet dat ze discrimineren. Dat kan gewoon niet. Ik heb al gezegd hoe belangrijk we mensenrechteneducatie vinden, dus ook dat is een speerpunt. Evenals het VN-verdrag handicap. Betaald werk, regulier onderwijs en zelfstandig wonen zijn voor veel mensen met een beperking nog onbereikbaar. Daarmee hebben deze mensen een aanzienlijke achterstand in de samenleving. Dit onderwerp blijft dus hoog op de agenda van het College. Lokaal beleid heeft betrekking op zaken als jeugdzorg, aanpak van huiselijk geweld en bestrijding van armoede. Dit zijn taken die op het bord van individuele gemeenten zijn gekomen. Al deze onderwerpen hebben met mensenrechten te maken. Wij denken gemeenten te kunnen ondersteunen door hen te laten zien wat een mensenrechtelijke aanpak inhoudt. Het betekent bijvoorbeeld dat je de burgers om wie het gaat, betrekt in het maken en uitvoeren van beleid.’’

Welke belangrijke dingen zijn er nog te doen?
,,In Caribisch Nederland hadden we al veel eerder willen investeren. Maar er was tot nu toe niet genoeg geld en mankracht. De komende jaren gaan we dat zeker wel doen. Waar we ons nog zorgen over maken is dat het aantal klachten over discriminatie, die vervolgens leiden tot een procedure, niet stijgt. We krijgen heel veel meldingen maar mensen denken vaak dat het geen zin heeft om er werk van te maken. Zo komt het veel voor dat mensen met een niet-westerse naam minder kans maken bij sollicitaties. Als je tweemaal met hetzelfde cv op dezelfde vacature solliciteert onder twee verschillende namen, een Hollandse en een Marokkaanse, dan krijgt de Hollandse naam meestal de voorkeur.’’ 

 


Your quote goes here, with should stand out

Peter Weijgertze klopte aan bij het College voor de Rechten van de Mens omdat hij zich gediscrimineerd voelde. Gerard de Jong sprak op een bijeenkomst van het College over armoede. Zij vertellen over hun ervaringen. 

‘Deze uitspraak van het College is een heel mooie overwinning’Peter Weijgertze (61) is nog steeds een beetje verbaasd. Zijn klacht over discriminatie van deeltijders, ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens, werd onlangs volledig gegrond verklaard. ,,Dit voor mij positieve oordeel had ik nooit verwacht.’’ Weijgertze, treinconducteur van beroep, werkte tot 1 december vorig jaar 32 uur per week. In zijn CAO is een ouderenregeling opgenomen, waarin staat dat werknemers van 61 jaar en ouder mogen kiezen voor een werkpatroon van drie om vier dagen van 8 uur (de ene week drie dagen, de andere week vier dagen werken), met inzet van verlofrechten. Alleen mensen met een fulltime baan kunnen hier gebruik van maken, aldus de CAO. ,,Maar ik wilde dat ook graag. Bij fulltimers wordt in de week van drie werkdagen dan een vaste roostervrije dag ingeroosterd. Maar mijn werkgever stond mij dat niet toe.’’ De treinconducteur kwam dus in de situatie dat een fulltimer iets wel mag en hij als parttimer niet. ,,Het voelde heel oneerlijk. Ik voelde me gediscrimineerd.’’

Het College behandelde zijn klacht. Na een onderzoek volgde een zitting waar NS en Weijgertze werden gehoord. Zijn klacht werd gegrond verklaard. ,,Dit is een heel mooie overwinning.’’ Uiteindelijk is de NS met de vakbonden aan de slag gegaan om dit probleem in de CAO te bespreken. ,,Bij de FNV staat het nu al op de agenda. En inmiddels staat de NS toe dat iedereen ‘drie om vier’ kan werken, ook parttimers. Op mijn werk ondervind ik gelukkig geen enkel nadeel van mijn actie. Ik maak de NS dan ook geen verwijt, het probleem zit ‘m in de CAO.’’  


 
‘Anderen helpen geeft me het
gevoel dat ik besta’


Vroeger wist ik helemaal niet wat mensenrechten waren
   GERARD DE JONG
@totalactive

@arts118
1 HOUR AGO
Easy to change and easy to create new elements with color.

De journalisten van de Persgroep zijn niet betrokken en niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst.